top of page

Free Career Advice - Cyfarwyddyd gyrfa am ddim

Working Wales encourages use of its services ahead of results day


Ahead of the upcoming exam results in August, Working Wales is encouraging parents, guardians, and carers to make use of its resources and services to help feel equipped to support young people in their care.


Working Wales, delivered by Careers Wales, provides a tailored, impartial, and inclusive coaching and guidance service. The service supports access to employment and training, to help further careers and improve wellbeing.


More than 130 expert careers advisers are on hand across Wales to help young people plan their next steps, even if their results are not what was expected.


Careers Wales has a dedicated website section for parents, guardians, and carers to access information and resources that will enable them to support the young people in their lives as they plan for their future.


Emily Jones, project manager at Careers Wales, said: “This is the first time since the pandemic that many students will be sitting exams again, so it’s understandable that they may be feeling apprehensive.


“We are here to help young people realise that there are plenty of options available to them. Our expert advisers can help over the phone, at our careers centres, or over webchat.”


This year, A Level results will be on August 18 and GCSEs will be on August 25.Cymru’n Gweithio yn annog pobl i ddefnyddio ei wasanaethau cyn diwrnod y canlyniadau

Cyn diwrnod canlyniadau’r arholiadau ym mis Awst, mae Cymru’n Gweithio yn annog rheini, gwarcheidwaid a gofalwyr i ddefnyddio ei adnoddau a’i wasanaethau er mwyn iddynt deimlo eu bod yn gallu cefnogi’r bobl ifanc dan eu gofal.


Mae Cymru’n Gweithio, a ddarperir gan Gyrfa Cymru, yn darparu gwasanaeth cyfarwyddyd ac anogaeth diduedd, cynhwysol wedi’i deilwra. Mae’r gwasanaeth yn cefnogi’r broses o gael mynediad at gyflogaeth a hyfforddiant, er mwyn helpu i ddatblygu gyrfaoedd ac i wella llesiant.


Mae mwy na 130 o gynghorwyr gyrfa arbenigol wrth law ledled Cymru i helpu pobl ifanc i gynllunio eu camau nesaf, hyd yn oed os bydd eu canlyniadau’n wahanol i’r disgwyl.


Mae gan Gyrfa Cymru adran benodol ar y wefan er mwyn i rieni, gwarcheidwaid a gofalwyr allu cael mynediad at wybodaeth ac adnoddau sy’n eu galluogi i gefnogi’r bobl ifanc yn eu bywydau wrth iddynt gynllunio ar gyfer y dyfodol.


Meddai Emily Jones, rheolwr prosiect Gyrfa Cymru: “Hwn yw’r tro cyntaf ers y pandemig i lawer o fyfyrwyr sefyll arholiadau unwaith eto, felly mae’n ddealladwy eu bod yn teimlo’n bryderus.


“Rydym yma i helpu pobl ifanc i sylweddoli bod digon o opsiynau ar gael iddyn nhw. Gall ein cynghorwyr arbenigol helpu dros y ffôn, yn ein canolfannau gyrfa neu drwy sgwrs ar-lein.”


Bydd canlyniadau arholiadau Safon Uwch eleni ar 18 Awst a chanlyniadau TGAU ar 25 Awst.


コメント


NWMS-SW-Digital-Advert-300x600.jpg
South Wales Mag-250x250.jpg
Cardiff Speedway.jpg
Brecon County Show.jpg
Seasons.jpg
bottom of page